Prosjekt

Prosjektledelse


Stadig større del av arbeidsoppgaver og leveranser organiseres som prosjekter.

Da er det viktig at alle er med, og opplever “toppfølelsen”.

Omfang og kompleksitet på oppgavene prosjekter skal levere varierer mye, både mellom organisasjoner og innad i en organisasjon. Dette gjør det utfordrende og ha en metodikk som dekker alle prosjektvarianter. Det er stor forskjell på implementering av et standardsystem og utvikling av nye systemer og arbeidsprosesser. Derfor opplever de fleste at det er behov for å ha flere prosjektmetodikker tilgjengelig, og vurdere i hvert prosjekt hva som er mest hensiktsmessig arbeidsmetode.

Men felles for alle er at det skal leveres et produkt, på et gitt tidspunkt og innen gitte økonomiske og ressursmessige rammer. Dette vil alltid være prosjektleders hovedansvar. Selve gjennomføringen kan organiseres lineært (vannfallmetoden), eller smidig (eks SCRUM) – eller en kombinasjon som utnytter styrkene i ulike metodikker.

Metodikken som velges må være kjent for alle prosjektdeltakere og andre interresenter som skal bidra i arbeidet. Dette krever at organisasjonen har definert de aktuelle rammeverk for prosjektarbeid, og gjort disse kjent for alle medarbeidere.

For at prosjektarbeid skal kunne gjennomføres effektivt er det behov for et sett med tekniske hjelpemidler som sikrer at arbeidet gjennomføres i henhold til selskapets metodikk. Dette inkluderer ofte maler for dokumenter, rapportering, sjekklister, faste milepeler, økonomistyring. I tillegg bør det finnes en prosjekthåndbok som beskriver ansvar, oppgaver og myndighet for alle roller involvert i prosjektarbeid, samt retningslinjer for kommunikasjon både innad i prosjektet og til eksterne interessenter.

Mange samler dette i tilrettelagte samhandlingsrom (prosjektrom) som fungerer som den operasjonelle basen for prosjektet.

Ageli Consult er sertifisert PRINCE2 prosjektleder med tilleggseksamen innen smidig prosjektmetodikk, og kan således tilby et utvalg prosjektorienterte tjenester, bla:

  • Prosjektledelse
  • Bestemme egnet prosjektmetodikk for et gitt prosjekt scope.
  • Etablere prosjektmetodikk tilpasset en organisasjons behov og situasjon.
  • Utvikling av maler for prosjektarbeid.
  • Tilrettelegge samhandlingsverktøy som understøtter selskapets metodikk.
  • Dokumentasjon og opplæring.