Løsninger

Behovskartlegging og løsningsbygging

En vellykket digital transformasjon er avhengig at man går inn i arbeidet med realistiske forventninger, og sikter mot riktig mål. Alle endringer på eksisterende arbeidsprosesser, rutiner og verktøy må ha et klart verdibudskap som kommuniserer hvilke forbedringer som skal oppnås. Hvilket forarbeid som ligger til grunn er derfor kritisk for resultatet og hvordan dette blir mottatt i organisasjonen.

En god, og dokumentert, forståelse av eksisterende arbeidsprosess for alle berørte roller og aktører er derfor viktig for å kunne påpeke svakheter og forbedringspotensialer. Målsetning med ønskede endringer må beskrives og helst i form av kvantifiserbare verdier som gjør det mulig å måle og dokumentere om ønsket effekt oppnås i praksis.

Endringer i prosesser og verktøy vil alltid medføre at ansatte må endre innarbeidede rutiner og praksis. Graden vil være ulik for ulike roller, men vil alltid medføre en grad av usikkerhet og behov for informasjon og opplæring. Det er derfor viktig at endringer følges opp av en plan for rolle-tilpasset brukeradopsjon slik at berørte ansatte så raskt som mulig blir trygge og effektive.

Ageli Consult kan bistå organisasjoner som planlegger endringer i verktøy og/eller prosesser med å kartlegge og beskrive prosesser med henblikk på forbedringer i gjennomføring og verktøystøtte. Målbare gevinstmål defineres, så langt det er mulig, sammen med metode for å måle og følge opp utviklingen.

Ageli Consult bistår i tillegg med innspill til løsningsbygging, eventuelt utarbeidelse av kravspesifikasjon dersom endringsprosjektet skal settes ut på anbud. For å ivareta medarbeidere som berøres utarbeides det en plan for involvering og brukeradopsjon gjennom endringsprosessen.

Leveranser vil være avhengig av endringens natur og omfang, og kan inkludere:

  • Dokumentasjon av dagens praksis og identifisering av potensielle forbedringsområder.
  • Mulige gevinstområder med tanker om mål og måling.
  • Risikovurdering.
  • Løsningsforslag.
  • Anbudsgrunnlag.
  • Brukeradopsjonsplan.